„AUTHENTIC VOJVODINA“

av 10
O udruženju

Stabilnost sektora NVO zavisi pre svega od postojanja jakih nevladinih organizacija koje imaju kapaciteta da identifikuju osnovne potrebe, mobilišu građane i lokalne resurse i efektivno upravljaju projektima. Imajući to u vidu, Udruženje građana “authentic vojvodina” je mala lokalna i hrabra organizacija civilnog društva koja ima 10 članova/-ca. U desetogodišnjem periodu postojanja i rada, organizovali su više kulturnih večeri i manifestacija, izložbi i performansa, u saradnjama realizovali brojne edukativne i promotivne programe u domenu kulture, umetnosti i zaštite životne sredine, kao i 14 različitih kolekcija besplatnih umetničkih razglednica.

 

Energiju, viziju i misiju kojom se vode, kao i kroz projekte koje pišu, prepoznavaju i podržavaju organizacije i institucije iz lokalnog i regionalnog okruženja, jer NVO authentic vojvodina čine autori kreativnog stvaralaštva koji su izrazili dugoročno opredeljenje prema vrednovanju i očuvanju nepokretnog i kulturnog nasleđa i promociji lokalne kulture i umetnosti sa principima savremenog menadžmenta kompanija kreativnih industrija.